Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Tytuł projektu: Wzrost udziału TIK w zarządzaniu przedsiębiorstwem BOMA

Cele projektu: Podniesienie sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością i jakości procesów biznesowych przedsiębiorstwa BOMA, poprzez zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Efekty projektu: Podniesienie sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością, jakości procesów biznesowych oraz pełniejszego wykorzystania posiadanego potencjału.

Wartość projektu: 250920,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 98980,20 zł