Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Tytuł projektu: Wzrost udziału TIK w zarządzaniu przedsiębiorstwem BOMA

Cele projektu: Podniesienie sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością i jakości procesów biznesowych przedsiębiorstwa BOMA, poprzez zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Efekty projektu: Podniesienie sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością, jakości procesów biznesowych oraz pełniejszego wykorzystania posiadanego potencjału.

Wartość projektu: 250920,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 98980,20 zł


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Projekt nr POIR.03.02.02-00-2354/20

Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania frontów meblowych o ulepszonych właściwościach

Cel projektu: Wdrożenie własnej nowej technologii wytwarzania frontów meblowych o ulepszonych właściwościach, wdrożenie na rynek nowych produktów, zmniejszenie ilości odpadów – pozytywny wpływ na środowisko

Wartość projektu: 9 208 126,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 951 875,60 zł